31 Ιαν 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης & Επικοινωνίας Β. Ελλάδος

Με σκοπό την ανάθεση της εκπόνησης και εφαρμογής Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων στον νομό Θεσσαλονίκης του φορέα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. με ημερομηνία δημοσίευσης 17/01/2011 και τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έως 08/02/2011

α) Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. Πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομιστούν όλα τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε η υπεύθυνη δήλωση.

β) Προσφορά με περιγραφή του προτεινόμενου από τον ανάδοχο ενδεικτικού περιεχομένου και του τρόπου εκτέλεσης του έργου, καθώς και την εκτίμηση του χρόνου και του κόστους ολοκλήρωσής του.

Τα δεδομένα για την διαμόρφωση της προσφοράς, συμμετοχή επιχειρήσεων και εργαζομένων στο σχέδιο, μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θεσσαλονίκη, 21/01/2011


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου