16 Σεπ 2009

Το Ελληνικό Κέντρο Επικοινωνίας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
το Καταστατικό του νεοσύστατου μη κερδο -
σκοπικού σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (Hellenic Communication Institute)
που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της
Ένωσης Επιχειρήσεων Διαφήμισης & Επικοινωνίας
Βορείου Ελλάδος. Άξονες δραστηριότητας του νέου
συλλόγου, η Επιμόρφωση, ο Πολιτισμός, ο Εθελο-
ντισμός, το Περιβάλλον και ο Άνθρωπος (κοινωνική
και φιλανθρωπική προσφορά).

Σε μια εποχή που όλα
τείνουν σε συ ρρί-
κνωση και υποβάθ-
μιση λόγω της μεγάλης
οικονομικής ύφεσης,
θέλει πολύ κουράγιο
και έντονη προσπά-
θεια για την δημιουρ-
γία μιας κοινωνικής
προσφοράς που ξε-
περνά τα χρονικά
όρια με στόχο την δια-
φύλαξη ιδεών και
αξιών για το μέλλον.

Με λίγα λόγια, αυτή η προσπάθεια των ανθρώπων
της επικοινωνίας της Θεσσαλονίκης, είναι άξια
λόγου και σηματοδοτεί για την πόλη μας, ότι υπάρ-
χουν δυνατές φωνές που νοιάζονται και προσφέ-
ρουν για την ανάδειξη και ανάπτυξη των κοινών
πολιτιστικών ιδεών και δράσεων.

Στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
μπορούν να εγγραφούν ως Τακτικά Μέλη του άν-
θρωποι που έχουν αποδεδειγμένη δράση και προ-
σφορά, όχι μόνον από τον ευρύτερο χώρο της
Επικοινωνίας, αλλά και από τους χώρους των
Μ.Μ.Ε., της τέχνης, των γραμμάτων και της κοινω-
νικής προσφοράς.

Μέσα στους σκοπούς του μη κερδοσκοπικού σωμα-
τείου είναι και η διεκδίκηση, προώθηση και προά-
σπιση γενικότερων θεμάτων της Ελληνικής
πολιτείας, με στόχο το κοινό όφελος, τη διαφύλαξη
των πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών, την ανά-
πτυξη και ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας,
καθώς και οι διοργανώσεις εκδηλώσεων και προ-
γραμμάτων επικοινωνίας, πολιτισμού, εθελοντισμού,
εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον.

Η έδρα του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΣ» είναι στη συμβολή των οδών Βασ. Όλγας
& Μ. Μπότσαρη 11 (τηλ. 2310 812623). Αμέσως
μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου η προσωρινή
διοίκηση του σωματείου, θα συγκαλέσει γενική συ-
νέλευση όλων των μελών του, με σκοπό την ανά-
δειξη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
Καλή αρχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου